Kính phố bức tranh đồng của Pháp. 
Trạm Sơn Dương
Kích thước 26 x 33cm.
Giá 1700k