Kính phố bức tranh Đồng xuất sứ Pháp. 
Kích thước 30x42. 
Tả cảnh sinh hoạt của nông dân Pháp. 
Giá 1900k