500k cho bộ móc 5 trong một toàn bộ bằng đồng xưa decor đẹp