Tiểu thuyết thủy hử tập 2, dày 268 trang
Nguyên tác thi nại am, á nam trần tuấn khải dịch 
In năm 1988, giá bìa 1800 đồng
Nhà xuất bản văn học 
Bao ship