Giao lưu anh em một xe tăng của Nhật xuất Hoa Kỳ xưa hàng trước 1975
Giá trị sưu tầm cao
Giao lưu 1200k