GL hình các nghệ sỹ Thẩm Thúy Hằng, Thanh Nga, Thanh Tú, Thanh Việt, Phượng Liên ... Trần Quang, Huỳnh Thanh Trà, La Thoại Tân, Dũng Thanh Lâm, Kiều Chinh, Tùng Lâm ...

Cám ơn