Chơi trống điêu khắc nhật bản

Kích thước : 5,5 cm & 3,5cm & 3,5cm