-tivi 4 cánh cửa xếp gỗ của NATIONAL xài bóng đèn còn khá đẹp.

tình trạng:o thiếu bóng nào,thiếu 4 chân,1 góc miếng đáy về gia cố lại,còn lại tổng thể lành nguyên.

DA NHAN GACH.


Không có văn bản thay thế tự động nào.Không có văn bản thay thế tự động nào.Không có văn bản thay thế tự động nào.Không có văn bản thay thế tự động nào.Không có văn bản thay thế tự động nào.Không có văn bản thay thế tự động nào.Trong hình ảnh có thể có: trong nhàKhông có văn bản thay thế tự động nào.Không có văn bản thay thế tự động nào.Không có văn bản thay thế tự động nào.Không có văn bản thay thế tự động nào.Không có văn bản thay thế tự động nào.Không có văn bản thay thế tự động nào.Không có văn bản thay thế tự động nào.