Ống cắm bút Lái Thiêu chuẩn hàng xưa. KT : Cao 10,5cm ngang 7cm.