Thích ○○○ 
Cập nhật lúc 14:01 15/06/2019  ○○○

Ms 522: 10 xu 1966 (Giá: 20.000)

Ms 523: 10 xu 1966 (Giá: 25.000)

Ms 524: 20 xu 1966 (Giá: 30.000)

Ms 525: 10 đồng 1976 (Giá: 40.000)

Ms 526: 500 đồng 1972 màu nâu (Giá: 80.000)

Ms 527: 100 đồng 1980 (Giá: 25.000)

Ms 528: 10 đồng thủ quy (Giá: 150.000)

Ms 529: 10 đồng 1964 (Giá: 120.000)

Ms 530: 100 đồng 1962 seri (Giá: 270.000)

Ms 531: 1 đồng 1976 (Giá: 25.000)

Ms 532: 1 đồng 1964 (Giá: 25.000)

Ms 533: 5 đồng 1985 (Giá: 20.000)

MS 534: 5 đòng 1985 (Giá: 20.000)

Ms 535: 2 đồng 1985 (Giá: 15.000)

Ms 536: 2 đồng 1980 (giá: 10.000)

Ms 537: 1 đồng 1963 (Giá: 25.000)

Ms 538: 1 đồng 1963 (Giá: 25.000)

Ms 539: 1 đồng 1985 (Giá: 10.000)

Ms 540: 20 đồng 1985 (Giá: 25.000)

Ms 541: 20 đồng 1985 (Giá: 25.000)

Ms 542: 20 xu 1963 (Giá: 35.000)

Ms 543: 10 đồng 1985 (Giá: 25.000)

Ms 544: Trần Hưng Đạo (Giá: 25.000)

Ms 545: Trần Hưng Đạo (Giá: 25.000)

Ms 546: (Giá: 40.000)

Ms 547: 100 đồng 1972 (Giá: 25.000)

Ms 548: 50 đồng 1972 (Gia: 25.000)

Ms 549: 500 đồng 1972 (Giá: 60.000)

Ms 550: 200 đồng 1972 (Giá: 35.000)

Ms 551: 200 đồng 1972 (Giá: 70.000)

Ms 552: 10 xu 1966 (Giá: 20.000)

Ms 553: 1 Hào 1958 (Gia: 25.000)

Ms 554: 1000 đồng 1987 (Gia: 80.000)

MS 555: 100 đồng 1991 (Giá: 15.000)

Ms 556: 50000 (Giá: 90.000)


Ms 557: 10000 (Giá: 50.000)

Ms 558: 100 đồng 1980 (Giá: 35.000)

Ms 559: 200 đồng 1972 (Giá: 50.000)

Ms 560: 200 đồng 1972 (Giá: 70.000)Cập nhật lúc 08:40 16/06/2019  ○○○
MS 561: 5000 đồng 1987 (Giá: 45.000)

MS 562: 5000 đồng 1987 (Giá: 45.000)

MS 563: 50 đồng 1985 (Giá: 20.000)

MS 564: 50 đồng 1985 (Giá: 20.000)

MS 565: 2 đồng 1985 (Giá: 15.000)

MS 566: 5 đồng 1985 (Giá: 20.000)

MS 567: 50 đồng 1985 (Giá: 30.000)

Ms 568: 5 đồng 1966 (Giá: 60.000)

Ms 569: 20 xu 1966 (Giá: 30.000)

MS 570: 1000 đồng 1987 (Giá: 120.000)

Ms 571: 2 đồng 1955 (Giá: 45.000)

Ms 572: Trần Hưng Đạo (Giá: 85.000)

Ms 573: 2 đồng 1963 (Giá: 40.000)

Ms 574: 100 đồng 1969 (Giá: 30.000)

Ms 575: 100 đồng 1969 (Giá: 30.000)

Ms 576: cá chép (Giá:  30.000)

Ms 577: 1 đồng 1966 (Giá: 70.000)

Ms 578: 200 đồng 1969 (Giá: 35.000)

Ms 579: 200 đồng 1969 (Giá: 100.000)

Ms 580: 10 đồng 1976 (Giá: 40.000)

Ms 581: 20 đồng 1955 (Giá: 170.000)

Ms 583: 5 Hào 1985 (Giá: 60.000)

Ms 584: 500 Hào 1985 (Giá: 140.000)

Ms 585: 5 Hào 1958 (Giá: 150.000)

Ms 586: 5 xu (Giá: 25.000)

MS 587: 1 Hào (Giá: 25.000)

Ms 588: 500 đồng 1969 (Gia: 25.000)

Ms 589: 1000 đồng 1987 (Giá: 30.000)

Ms 590: 100 đồng 1962 (Giá: 80.000)

Ms 591: 5 đồng 1955 (Giá: 45.000)

Ms 592: 20 đồng 1955 (Gias: 240.000)

MS 593: 100 đồng 1964 (Giá: 90.000)

Ms 594: 50 đồng 1972 (Giá: 45.000)

Ms 595: 5000 đồng 1987 (Giá: 45.000)

Ms 596: 50 xu 1963 (Giá: 30.000)

Ms 597: 2 đồng 1955 (Giá: 35.000)

Ms 598: 5 xu (Giá: 25.000)

Ms 599: 5 xu (Giá: 25.000)

Ms 600: 500 đồng 1972 (Giá: 50.000)

Ms 601: 100 đồng 1972 (Giá: 25.000)

Ms 602: 20 xu 1966 (GIá: 30.000)

Ms 603: 2 đồng 1980 (gia: 15.000)

Ms 604: 10 đồng 1980 (gia: 25.000)

Ms 605: 2 Hào 1972 (Gia: 60.000)

Ms 606: 2 đồng 1963 (Giá: 40.000)

Ms 607: 2 đồng 1966 (Gấ: 40.000)

Ms 608: 5 Hào 1958 (Giá 170.000)

Ms 609: 500 đồng (Giá: 50.000)

Ms 610: 200 đồng trúc tím (Giá: 220.000)


Cập nhật lúc 09:19 09/06/2019  ○○○
MS 611: 200 đồng 1972 (Giá: 35.000)

MS 612: 200 đồng 1972 (Giá: 60.000)

Ms 613: 5 đồng 1955 (Giá: 55.000)

Ms 614: 5 đồng 1955 (Giá: 55.000)

Ms 615: 500 đồng 1972 (Giá: 70.000)

Ms 616: 500 đồng 1972 (Giá: 70.000)

Ms 617: 1000 đồng 1972 (Giá: 30.000)

Ms 618: 20 đồng 1969 (Giá: 30.000)

Ms 619: 50000 năm 1990 (Giá: 120.000)

Ms 620: 50000 (Giá: 80.000)

Ms 621: 2 đồng 1958 (Giá: 40.000)

Ms 622: 5 đồng 1955 (Giá: 40.000)

Ms 623: 1 đồng 1964 (Giá: 25.000)

Ms 624: 1 đồng 1964 (Giá: 25.000)

Ms 625: 50 xu 1963 (Giá: 30.000)

Ms 626: 50 xu 1963 (Giá: 25.000)

Ms 627: 1 đồng 1963 (Giá: 25.000)

Ms 628: 1 đồng 1963 (Giá: 25.000)

Ms 629: 50 đồng 1985 (Giá: 45.000)

Ms 630: 10 đồng 1976 (Gia: 40.000)

Ms 631: 1 đồng 1955 (Giá: 25.000)

MS 632: 20 xu 1963 (Giá: 35.000)

Ms 633: 20 xu 1966 (Giá: 25.000)

Ms 634: 10 xu 1966 (GiáL: 20.000)

Ms 635: 10 xu 1963 (Giá: 40.000)

Ms 636: 2 đồng 1980 (Giá: 15.000)

Ms 637: 2 đồng 1980 (Giá: 15.000)

Ms 638: 100 đồng 1969 (Giá: 30.000)

Ms 639: 100 đồng 1980 (Giá: 35.000)

Ms 640: 5 đồng gò mối (Giá: 30.000)

Ms 641: 5 đồng 1958 (Giá: 50.000)

MS 642: 2 đồng 1963 (Giá: 45.000)

MS 643: 1 đồng 1958 (Giá: 50.000)

Ms 644: 5 Hào 1985 (Giá: 50.000)

MS 645: 1 Hào 1958 (Giá: 40.000)

Ms 646: 100 đông 1962 (Giá: 90.000)

MS 647: Giá: 150.000

MS 648: 5 Hào 1958 (Giá: 180.000)

Ms 649: 10 đồng 1955 (Giá: 80.000)

Ms 650: 50 đồng 1955 (Giá: 480.000)

Ms 651: 20 đồng 1955 (Giá: 300.000)

Ms 652: 2 đồng 1958 (Giá: 190.000)

Ms 653: 2 đồng 1958 (Giá: 190.000)

MS 653: 5 đồng xí ngầu (Giá: 45.000)

Ms 654: 10000 (Giá: 40.000)

Ms 655: 2 đồng 1958 (Giá: 220.000)

Ms 656: 2 đồng 1958 (Giá: 180.000)

Ms 657: 2 đồng 1958 (Giá: 230.000)

Ms 658: 2 đồng 1958 (Giá: 190.000)

Ms 659: 2 đồng 1958 (Giá: 2550.000)

MS 660: 500 đồng 1964 (Giá: 260.000)

MS 661: 50 đồng 1966 (Giá: 250.000)

Ms 662: 20 đồng 1964 (Giá: 100.000)

Ms 663: 1 đồng 1958 (Giá: 120.000)

Ms 664: 50 đồng 1976 (Giá: 80.000)

Ms 665: 50 đồng 1976 (Giá: 80.000)

Ms 666: 100 đồng 1962 (Giá: 140.000)Cập nhật lúc 22:16 26/06/2019  ○○○

MS 667: Công trái (Giá:  30.000)

MS 668: Công trái (Giá:  10.000)

MS 669: Công trái (Giá:  25.000)

MS 670: Công trái (Giá:  25.000)

MS 671: Công trái (Giá:  30.000)

MS 672: Công trái (Giá:  45.000)

MS 673: Công trái (Giá:  25.000)

MS 674: Công trái (Giá:  70.000)

MS 675: 100 đồng 1991 (Giá: 10.000)

MS 676: 20 đồng 1976 (Giá: 100.000)

Ms 678: 5 Hào 1985 (GIá: 60.000)

Ms 679: 500 đồng 1964 (Giá: 260.000)

Ms 680: 2 đồng 1955 (GIá: 45.000)

Ms 681: 1 đồng 1985 (Giá: 15.000)

Ms 682: 1 đồng 1963 (Giá: 25.000)

Ms 683: 1 đồng 1963 (Giá: 25.000)

mS 684: 10 ĐỒNG 1976 (Giá: 35.000)

MS 685: 20 dồng 1969 (Giá: 30.000)

Ms 686: 50 đồng 1969 (Giá: 20.000)

Ms 687: 20 xu 1966 (Giá: 25.000)

Ms 688: 1 Hào 1958 (Gia: 35.000)

Ms 689: 1 Hào 1958 (Gia: 35.000)

Ms 690: 20 xu 1963 (Giá: 30.000)

Ms 692: 5 đồng 1966 (Giá: 35.000)

Ms 693: 200 đồng 1955 (Giá: 280.000)

Ms 694: 100 đồng 1980 (Giá: 90.000)

Ms 695: 500 đồng 1985 (Giá: 150.000)

Ms 696: 2 Hào 1972 (Giá: 40.000)

Ms 697: 5 Hào 1985 (GIá: 40.000)

Ms 698: 200 đồng 1969 (Giá: 30.000)

Ms 699: 10 đông 1980 (Giá: 20.000)

Ms 700: 1 đồng 1976 (Giá: 25.000)

MS 701: 5 đồng 1966 (Giá: 40.000)

Ms 702: 5000 đồng 1987 (Giá: 45.000)

Ms 703: 5000 đồng 1987 (Giá: 45.000)

Ms 704: 1000 đồng 1987 (Giá: 80.000)


Đăng lúc 21:24 07/05/2019  ○○○
Đăng lúc 21:56 07/05/2019  ○○○
Đăng lúc 19:43 08/05/2019  ○○○
Đăng lúc 10:50 18/05/2019  ○○○
Đăng lúc 07:46 24/05/2019  ○○○

1 Bình Luận/Phản hồi Sản Phẩm

Viết Phản Hồi  
Cập nhật lúc 14:25 16/02/2019  ○○○
nguyễn Nguyên (0)
Địa chỉ: Vĩnh Hưng - Long An
Điện thoại: 09197 
Liên hệ: Gửi tin nhắn
Báo cáo
Để mua hàng an toàn, bạn cần chú ý: KHÔNG NÊN chuyển tiền trước khi nhận hàng. NÊN chọn giao hàng ship COD (thanh toán khi nhận hàng). Nếu khối lượng hàng hóa quá nặng thì người mua có thể thỏa thuận đặt cọc trước để người bán chuyển hàng.
  
Bạn cần đăng nhập lại để có thể truy cập giao diện desktop cũ
Trang web này hoạt động tốt nhất với trình duyệt Chrome và Safari
HKD Cổng Phố
(Quản lý website, không bán hàng)
ĐKKD số: 41D8009456 do UBND Quận 4, TP Hồ Chí Minh cấp ngày 05 tháng 10 năm 2017
Địa chỉ: S41, Tầng 1, Chung cư H3, 384 Hoàng Diệu, Phường 6, Quận 4, Tp Hồ Chí Minh
Liên hệ: Trần Thanh Sang (quản lý website, không bán hàng)
Chính sách và quy định chung: 1. Quy chế hoạt động - 2. Quy trình giải quyết tranh chấp - 3. Chính sách bảo mật thông tin

Trang web này cung cấp dịch vụ đăng tải bản tin chào bán hàng hóa. Người đăng tin chịu mọi trách nhiệm về giao dịch hàng hóa với người mua. Người đăng tin chịu mọi trách nhiệm về nội dung đã đăng.

Giới thiệu  |  Hướng dẫn  |  Thành viên  |  Liên hệ