Xu hồng thuận thông bảo
Tiền tệ thời Lê Sơ (1428-1527)
Chữ rõ nét đẹp
Bao ship