Bản tin    Thông tin    Nhận xét  
Thành viên khác nhận xét Ngô Thành
Điểm uy tín: 1
Chú ý: Nếu bạn đánh giá nhiều lần cho một người, chỉ có lần đánh giá cuối cùng là được tính.
Tổng số đánh giá: 1
 Đánh giá tốt: 1
 Đánh giá bình thường: 0
 Đánh giá không tốt: 0
STT Nội dung Người nhận xét Lúc
1 Đã giao lưu hàng hóa tại nhà ! Ok Đoàn Tùng  (12 )
22:24 24/05/2015
Trang:    Trước  1   Sau