Nội dung xác thực
Xác thực cả địa chỉ và điện thoại là chính xác.
Lưu ý thông tin xác thực chỉ nên dùng tham khảo và không nên dùng để đánh giá độ tin cậy trong giao dịch.
Họ tên: Luong Hung
Địa chỉ: P.Hùng Vương, Q. Hồng Bàng
Điện thoại: 0912789666
Xác thực cả địa chỉ và điện thoại là chính xác.
Lưu ý thông tin xác thực chỉ nên dùng tham khảo và không nên dùng để đánh giá độ tin cậy trong giao dịch.
Họ tên: Luong Hung
Địa chỉ: P.Hùng Vương, Q. Hồng Bàng
Điện thoại: 0912789666