- Đèn Cãnh Báo Tàu Thuyên Lón _ Hàng Hà Lan Tiêu Chuân Châu Âu (CE )Moi inot Nguyên Cái

Thông tin mô tả

- Đèn Găn Trân Tàu , Nóc Tàu  ,Đâu Tàu Cãnh Báo Tau Bè Đi Ląi  Trong Mua Bão , Đi Đêm Trên Tàu Thuyên Lón Đi Biên Hàng Nhâp 

- Xuât Sú Hà Lan Tiêu Chuân Châu Âu ( CE ) Quôc Gia Công Nghiêp Chuyên  Sãn Xuât Đèn Cãnh Báo Điên , Năng Luong Măt Troi 
- Chât Liêu inot Nguyên Cái Chông Hóa Chât  _  Núóc Biên _ Ngoài Troi Chiu Mua Năng 
-Có Chô Xã Chông Ngâp Nùóc_Nguôn Điên Đúc Kin Luôn Ron Chông Nuoc
- Chi Tiêt Đúc Phay Măt inot Đúc Chů Âm Cã 1 Công Nghê Chinh Xác Trinh Đô Máy Móc Hiên Đąi Măt Khuôn inot Láng Kg 1 Dâu Tì Vêt 
- Trong Luong Nguyên Cái 3 ki 7 
- TinhTrąng Mói 100 % Chua Sů Dųng Còn Boc Bão Vě 
- Đèn Jin Đem Vê Kg Có Bóng So Cua 
- Thông Sô Nguôn Vào 
- 100 / 254 Vac _ 50 /60 HZ / 4, 5 W_6 VA
- Đã Thů Đô Sáng Ban Ngày Sáng Rõ _  Chi Có 1 Màu Xanh Duy Nhât 
- Vê Găn Trang Trí Phòng _ Trân Nhà _ Linh Tinh _ Có Thê Găn Làm Đen Chóp Đóng Mõ Cůa Kho _ Phòng -   Chât Liêu inot  Xai Lâu Dài Đáng Đông Tiên Sõ Hůu 
- Nhu Hinh ( 2.500.000  _ 1 Cái ) 
gal_142609_651d3b346ff2b.jpg
 
gal_142609_62fb1811dfdb6.jpg
gal_142609_62fb18255a248.jpg
gal_142609_62fb1836f1f9a.jpg
gal_142609_62fb18848c72b.jpg
gal_142609_62fb189856788.jpg
gal_142609_62fb19be96abc.jpg
gal_142609_62fb230d45624.jpg
gal_142609_62fb19d69aa78.jpg
gal_142609_62fb19e3ce9b6.jpg
gal_142609_62fb19f92ddaa.jpg
gal_142609_62fb1a05d5b6a.jpg
gal_142609_62fb1e4eda711.jpg
gal_142609_62fb1e7918b1e.jpg
gal_142609_62fb1f0f6d67d.jpg
gal_142609_62fb1f3c1e7f9.jpg
gal_142609_62fb1a111d02e.jpg
gal_142609_62fb1a1ccabf4.jpg
gal_142609_62fb1a2dae1a7.jpg
gal_142609_62fb1b804c134.jpg
gal_142609_62fb1b6c6845c.jpg
gal_142609_62fb1b966e9ec.jpg
gal_142609_62fb1a3a109a7.jpg
 
gal_142609_62fb78e9672f9.jpg
gal_142609_62fb78f79e914.jpg
gal_142609_62fb1a842518e.jpg
gal_142609_62fb1a9566e21.jpg
gal_142609_62fb1aa4f3415.jpg
gal_142609_62fb1ac81737c.jpg
gal_142609_62fb1ad890e2c.jpg
gal_142609_62fb1b04f2ea0.jpg
gal_142609_62fb1b16794bb.jpg
                      - CALL - 
               - 0903699982- 
Bình Jeep
Góp ý
Đăng bởi: le phan viet thai binh
Địa chỉ: D47 BTTM Q K 7, HCM
Ngày đăng tin: 11:27 16/08/2022
Ngày cập nhật: 18:29 23/02/2024
Báo cáo