Cũ người mới ta - Sử dụng hàng cũ cũng vừa tiết kiệm vừa bảo vệ môi trường.