- Thùng CPU Nhôm Hiêu Quã Táo Ðiêu Hành Hê Thông Máy Công Nghiêp

Thông tin mô tả

- Thùng CPU Ðiêu Hành Hê Thông Máy Công Nghiêp 

- 1 Thùng Ðiêu Khiên Cã Dây Chuyên ( Hàng Tháo Trong Dây Chuyên Máy Ðem Vê ) 

- Chât Liêu Thùng Nhôm Năng Gân 20 Ki 

- Hàng Suu Tâm Chât Luong Ðăng Câp Tim Cái Thú 2 Hoi Khó - Bác Nào Suu Tâp Ðů Bô IPHONE Khoi Ðųng Hàng 

- Tinh Trąng Nguyên LÀNH Tháo Ra Trong Máy _ Xài Không Rõ _ Sů Dųng Găn Loa _ Trang Trí Tuy 

- Nhu Hinh 

- Chiêu Cao 51 cm 

- Chiêu Dài 48 cm 

- Bê Ngang  21 cm 

                     - CALL -

- Hàng Giá Hoi Cao Các Bác Coi Ki Roi Goi _ Ðùng Nhăn Tin - 

              - 0903699982-

Bình Jeep
Góp ý
Đăng bởi: le phan viet thai binh
Địa chỉ: D47 BTTM Q K 7, HCM
Ngày đăng tin: 15:28 12/02/2024
Ngày cập nhật: 19:58 03/03/2024
Báo cáo