sinh năm 1984, làm nghề buôn bán, học phật và tu tại gia