Sinh ra không phải chỉ biết sống cho mình.Hãy nghĩ đến xã hội và mọi người quanh bạn.Tiền không là tất cả .Nếu vì tiền mà đánh mất uy tín và danh dự,thì chính bạn đã tự giết chết mình.