Đồ gỗ yến bình chuyên Sập tủ chè , tủ bày đồ , bàn ghế và đôn bafn trung đường các loại Đồ mini như thuyền fong thuỷ bàn , cờ gỗ trắc , giá kê đĩa , đôi trai khảm , khay trà , lốc lịch Đồ sơn thiếp hoành phi câu đối tranh các loại