Stk : 0621000432764
Ctk. Nguyễn N Mạnh
Nh. Vietcombank.