Tên thật : Đỗ Ngọc Long
Tên thường gọi : Long yêu quạt xưa
Ngày tháng năm sinh : 18 tháng 2 năm 1971
Sinh tại : Hà Nội Nghề
Nghiệp hiện nay : Chuyên mua bán, trao đổi, đồ xưa cũ.