Tên Quân, sinh năm 1984. Vui vẻ, thích trao đổi trên nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau. Xin cảm ơn.
Danh sách bản tin